Porady

Jak założyć firmę krok po kroku?

Aby założyć firmę musisz przede wszystkim podjąć decyzję o wyborze formy działalności.

Jakie są rodzaje działalności gospodarczej?

indywidualna działalność gospodarcza (podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny);
spółka osobowa: spółka cywilna (podstawa prawna: art. 860-875 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964roku – Kodeks cywilny) lub spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna (podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych);
spółka kapitałowa: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych).
Najczęściej spotykaną formą wśród nowych przedsiębiorców jest działalność jednoosobowa osoby fizycznej. Rozpoczynając działalność zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych stajesz się przedsiębiorcą.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną?

Aby zostać przedsiębiorcą musisz bezwzględnie (i w określonych terminach) podjąć poniższe kroki:

uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w skrócie CEIDG, wpis jest bezpłatny;
uzyskać koncesje lub zezwolenia jeśli Twoja działalność tego wymaga (przed rozpoczęciem działalności gospodarczej);
zgłosić w ZUS ubezpieczenie dla siebie i ewentualnych pracowników. (w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej);
zawiadomić pisemnie PIP o fakcie zatrudnienia pracowników w terminie do 30 dni od daty ich zatrudnienia;
wyrobić pieczątkę firmową;
założyć konto firmowe w banku;
podjąć decyzję w sprawie wyboru formy opodatkowania Twojej działalności i zgłosić ją do US przed wykonaniem pierwszej sprzedaży lub usługi;
w przypadku zakładania spółki cywilnej należy zawrzeć umowę na piśmie i każdy wspólnik musi wnieść wkład. Wkładem mogą być własności, inne prawa albo świadczenie usług. Fakt zawarcia spółki należy zgłosić na druku EDG1 zgłaszając działalność. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie jest przedsiębiorstwem – przedsiębiorcami są wspólnicy spółki.
Jak założyć pozostałe formy działalności?

W celu założenia spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej lub spółki z o.o należy podjąć poniższe kroki:

sporządzić umowę spółki – umowa spółki jawnej i partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, umowy pozostałych spółek powinny być zawarte w formie aktu notarialnego. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych);
zarejestrować spółkę w KRS – opłata sądowa 500 zł, oraz opłata za ogłoszenie założenia spółki w dzienniku urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy w wysokości 500 zł (podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym),pozostałe opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym znajdują się w serwisie internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości;
następnie podobnie jak w przypadku zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej należy kontynuować kroki 2 – 7 spośród punktów wymienionych w poprzednim akapicie.
Spółki te mają osobowość prawną i rozliczają się z podatku CIT zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.

Jakie są formy opodatkowania działalności ?

Wiesz już, że jako osoba fizyczna rozpoczynając działalność zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych stajesz się przedsiębiorcą. Teraz musisz podjąć decyzję o wyborze formy opodatkowania. Masz do wyboru:

zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32% (podstawa prawna:Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych);
podatek liniowy – opodatkowanie według stawki 19% (podstawa prawna: Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych);
ryczałt ewidencjonowany – opodatkowanie według stawek 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 3,0% (podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
karta podatkowa – wysokość stawki podatku określa indywidualnie US odrębnie na każdy rok podatkowy (podstawa prawna: art. 23 – 41 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)
Na tym jednak sprawa opodatkowania firmy się nie kończy. Czytaj dalej.

VAT czy nie VAT ?

Musisz podjąć decyzję, czy chcesz być VAT-owcem (płatnikiem podatku VAT). Decyzja ta zależy od rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności.

Jeśli będziesz prowadzić sprzedaż przede wszystkim na rzecz klientów indywidualnych to może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie zwolnienie z VAT, gdyż oferowane przez Ciebie produkty lub usługi będą dla nich tańsze o kwotę podatku VAT.

Jeśli jednak będąc zwolnionym z płacenia VAT-u będziesz sprzedawać firmom, które są VAT-owcami to będziesz musiał obniżyć cenę swoich produktów lub usług tak, aby zachęcić swoich odbiorców do kupna. Dlaczego? Ponieważ nie będą oni mogli odliczyć podatku VAT od ceny zakupionych od Ciebie towarów lub usług.

Kiedy można korzystać ze zwolnienia z VAT?

Na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT możesz korzystać wtedy, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej w Twojej firmie nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 tysięcy zł.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego zwolnieni są z podatku VAT, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży netto nie przekroczy kwoty 150 tysięcy złotych – w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży.

Kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT?

W myśl art. 113 ust. 13 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ze zwolnienia podmiotowego z VAT nie mogą skorzystać:

firmy dokonujące dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których lista zawarta jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług;
firmy dokonujące dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym);
firmy dokonujące dostawy nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę;
notariusze, adwokaci i radcowie prawni wykonujący usługi prawnicze;
firmy świadczące usługi w zakresie doradztwa – z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego;
firmy świadczące usługi jubilerskie
firmy nie posiadające siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju
Jakie są stawki podatku VAT?

Podstawową stawką obowiązującą w Polsce do końca 2010 r. była stawka 22%, oprócz niej funkcjonowały stawki obniżone 7%, 3%, 0%.

Od 2011 roku obowiązują już nowe stawki VAT – podstawowa to 23% oraz obniżone 8%, 5%, 4% (ryczałt dla taksówek osobowych) i 0% (podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej).

Stawki 23% i 8% zostały wprowadzone na okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Jak uzyskać dotację z Urzędu Pracy?

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ma na celu aktywizację osób bezrobotnych w kierunku samozatrudnienia.

Starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej , konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

O w/w dotacje mogą ubiegać się osoby:
– bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
– nie posiadające wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
-nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjecie działalności gospodarczej lub rolniczej,
– nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
– nie były karane w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.-Kodeks karny,
– nie złożyły wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej do innego starosty.

W przypadku ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy złożyć wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej www .pup.jaroslaw.pl, lub w siedzibie urzędu- pokój 103.

Do wniosku należy dołączyć:
– szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
– przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
– kserokopię dokumentu potwierdzającego pozyskanie lokalu np.( akt własności, wyciąg z ksiąg wieczystych, umowa przedwstępna lub umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, świadczenia),
– kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (ABC przedsiębiorczości) lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– dokumenty będące zabezpieczeniem zwrotu środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoba , która otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej , założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Jakie ulgi w zeznaniu rocznym za 2012 rok?

W zeznaniu rocznym można odliczyć:

utrzymanie dzieci;
internet;
oszczędzanie w kasie mieszkaniowej;
rehabilitację;
darowizny;
kontynuację ulg nabytych na odsetki od kredytu na zakup mieszkania;
darowizny na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi;
Ulga na utrzymanie dzieci

W 2012 roku ulga na dziecko małoletnie lub uczące się do ukończenia 25 roku życia, wynosi miesięcznie 92,67 zł. Korzystając z ulgi rodzice będą mogli pomnożyć tę kwotę przez liczbę miesięcy w roku, przez które dziecko było na ich utrzymaniu.

Jeśli dziecko urodziło się w styczniu 2012, to ulga za cały rok wynosi 1.112,04zł.

Przykładowo gdyby dziecko urodzi się w grudniu 2012, to ulga wyniesie tylko 92,67zł.

Odliczenia mogą również dokonać osoby sprawujące opiekę zastępczą lub prawną jeżeli dziecko u nich zamieszkiwało.

Jeżeli dziecko uzyskiwało dochody, ulga przysługuje, jeśli dochód roczny dziecka nie przekracza kwoty 3089,00 zł. Nie wlicza się dochodu zwolnionego z opodatkowania.

Ulga na internet

Osoby korzystające z internetu, mogą odliczyć od dochodu za 2012 rok maksymalnie 760 zł.

Aby móc sobie odliczyć ulgę na internet trzeba posiadać dowód poniesienia wydatku wystawiony na swoje nazwisko (nazwisko korzystającego z internetu).

Ulga na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej

Wysokość tej ulgi to maksymalnie 30% poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 11.340zł. Z ulgi tej jednak mogą skorzystać wyłącznie Ci, którzy nabyli do niej prawo przed 1 stycznia 2002 roku.

Ulga na rehabilitację

Osoby niepełnosprawne mogą odliczyć wydatki na rehabilitację takie jak:

zapłata za pobyt w sanatorium lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym;
zabiegi rehabilitacyjne;
wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista (odliczeniu podlega nadwyżka wydatków ponad 100zł miesięcznie);
używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (lub współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa;
Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest, by podatnik miał zaświadczenie o niepełnosprawności albo decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności.

Ulga na darowizny

Bez ograniczeń można odliczyć darowizny przeznaczone na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (np. hospicja, noclegownie czy stołówki dla bezdomnych). Pamiętaj jednak, że po dwóch latach będziesz musiał przedstawić sprawozdanie tej instytucji z wykorzystania darowizny!

Natomiast z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i krwiodawstwa można odliczyć sobie maksymalnie łącznie 6% dochodu pod warunkiem posiadania dowodu wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy obdarowanego.

Ulga na odsetki od kredytu

W ramach tzw. praw nabytych można odliczyć od dochodu:

wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi w latach 2002-2006 (bez uwzględniania aneksów zawartych po 2006r.) na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych;
Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325.990 zł. zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego przed dniem 1 stycznia 2007 roku na spłatę innego kredytu mieszkaniowego.
Jeżeli kredyt (pożyczka) na ten cel jest częścią kredytu (pożyczki) przeznaczonego również na spłatę innych zobowiązań to odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu (pożyczki) refinansującego, która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki) objętego ulgą.
Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od takiego kredytu (pożyczki) przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 roku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027r.
Ulga dla dawców krwi

Darowizny na cele krwiodawstwa realizowane są przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się jako wartość ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

W zeznaniu rocznym należy podać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

Honorowi dawcy krwi odliczyć mogą od dochodu ekwiwalent w kwocie 130zł za litr oddanej krwi. Odliczenie nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika.

Odliczyć można także oddawane składniki krwi, takie jak osocze czy krwinki.

Od tego roku podatnik musi dysponować zaświadczeniem wystawionym przez stację krwiodawstwa. Wcześniej wymagane było oświadczenie stacji o przyjęciu darowizny.

Wzrost stawek VAT 2012 a zwrot za materiały budowlane

Zarówno w 2011 r., jak i w roku 2012 można występować o zwrot podatku VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym. Z uwagi na zmianę stawki podatku VAT od 1 stycznia 2011 roku zmieniły się nieco zasady zwrotów kwot podatku. Wartość kwot zwrotu pozostaje niezmieniona.

W przypadku, gdy pierwszy wniosek o zwrot zostanie złożony po dniu 31 grudnia 2010 r., kwota zwrotu jest równa:

68,18 % – dla stawki 22 %,
65,22 % – dla stawki 23%
– kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195 % (w przypadku wniosków złożonych w okresie obowiązywania stawki 23%) kwoty wskazanej poniżej